Dogodilo se bu:

Ljetni plan rada

 

 

 

 

 

 

 

 

Natjeaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Djejeg vrtia Roica

Obavijest roditeljima novoprimljene djece!

Odluka o rezultatima upisa djece rane i pred¹kolske dobi u Djeèji vrtiæ Ro¾ica za pedago¹ku godinu 2021/2022

Natjeèaj za upis djece u DV Ro¾ica za odgojno-obrazovnu godinu 2021/2022

Obavijest kandidatima sudionicima natjeèaja

NATJEÈAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJA - 2 izvr¹itelja/ica na odreðeno, puno radno vrijeme - do povratka odsutnih radnica

NATJEÈAJ za zasnivanje radnog odnosaza radno mjesto ODGOJITELJA - 1 izvr¹itelja/ica na odreðeno, puno radno vrijeme - do povratka odsutne radnice

Financijski izvje¹taj za 2020. godinu

Ovdje mo¾ete proèitati jubilarni, 10. broj novica "Hi¾ica".

NATJEÈAJ za zasnivanje radnog odnosaza radno mjesto ODGOJITELJA - 1 izvr¹itelja/ica na odreðeno, puno radno vrijeme - do povratka odsutne radnice

Sretan roðendan na¹oj ro¾ici

2.2.2009. godine Ro¾ica je otvorila vrata svojoj djeci . Danas obilje¾avamo njezin dan, 12. roðendan. Ne kako bi htjeli, zbog epidemiolo¹kih mjera, ali bit æe i pjesme i igre i veselja u svim grupama. Bit æe i torte kao ¹to to i prilièi slavljeniku. Djeca su cijeli protekli tjedan izraðivala èestitke, gradila vrtiæod razlièitog konstruktivnog i graðevnog materijala, mijesila torte, igrala se igre uloga (tko sve radi u vrtiæu i ¹to radi), pjevala himnu svojem vrtiæu.U pripremi je i 10. jubilarni broj na¹eg èasopisa "Hi¾ica" koji je uvijek izlazio za Dane vrtiæa (ove godine izlazi u digitalnom obliku), a tradicionalna priredba i meðu¾upanijski struèni skup æe morati prièekati neka bolja vremena.

Hvala na¹em dragom Èupku koji nam je prvi èestitao roðendan Ro¾ice.

Evo nekoliko fotografija kako su djeca Ro¾ici èestitala roèkas.

Sretan veliki 12.-ti draga Ro¾ice!

Obavijest roditeljima

Po¹tovani roditelji, ¾elim vas informirati da je sve ¹to se tièe epidemiolo¹kih mjera za¹tite od korona virusa obavljeno u na¹em djeèjem vrtiæu Ro¾ica, a poduzeto je i vi¹e od propisanog. ©to se tièe mjerenja jutarnje temperature, to æe se nastaviti u vrtiæu èim se vrati dovoljan broj djelatnika ,a do tog vremena apeliramo na vas da to èinite svako jutro i sebi i svojoj djeci prije dolaska u vrtiæ. Ovo je te¹ko razdoblje za sve nas, ali samo vlastitom odgovorno¹æu mo¾emo sprijeèiti daljnje ne¾eljene posljedice,

Uz najbolje ¾elje prvenstveno vezano za zdravlje vas i va¹e djece, srdaèno vas pozdravlja ravnateljica vrtiæa Ro¾ica, Gordana Pavliniæ.

NNATJEÈAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Odgojitelja pred¹kolske djece - 2 izvr¹itelja/ica na odreðeno, puno radno vrijeme - do povratka odsutnih radnica

OBAVIJEST O PRIJEMU DJELATNIKA PO RASPISANIM NATJEÈAJIMA

Upravno vijeæe Djeèjeg vrtiæa Ro¾ica donijelo je na svojoj 30. Sjednici odr¾anoj 21.rujna 2020. godine da se po raspisanim natjeèajima u stalni radni odnos primaju:

1. Na mjesto odgojitelja pred¹kolske djece prima se na neodreðeno, puno radno vrijeme Danijela Leljak.

2. Na mjesto struènog suradnika pedagoga prima se na neodreðeno, puno radno vrijeme Ana Ivanetiæ.

3. Na mjesto domara-lo¾aèa prima se na neodreðeno, nepuno radno vrijeme Zdravko Slakoper.

NNATJEÈAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Odgojitelj - 2 izvr¹itelja/ica na odreðeno, puno radno vrijeme - do povratka odsutnih radnica

NNATJEÈAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Odgojitelj - 1 izvr¹itelja/ica na neodreðeno, puno radno vrijeme, 4 sata dnevno

NNATJEÈAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto DOMAR/LO®AÈ - 1 izvr¹itelja/ica na neodreðeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata dnevno

NATJEÈAJ za zasnivanje radnog odnosaza radno mjesto STRUÈNI SURADNIK - 1 izvr¹itelja/ica na neodreðeno, puno radno vrijeme

EPIDEMIOLO©KE UPUTE VEZANE ZA PRILAGODBU NOVE DJECE

Natjeèaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja

Javni poziv za upis djece u program pred¹kole

Obavijest roditeljima podnositeljima zahtjeva za upis djece

Natjeèaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja

Natjeèaj za radno mjesto

Obavijest roditeljima novoupisane djece

Kako olak¹ati prilagodbu djeteta i roditelja na vrtiæ

Obavijest roditeljima novoupisane djece

Odlukao naæinu plaæanja subvencije smje¹taja djece u djeèjim vrtiæima

Obavijest roditeljiima podnositeljima zahtjeva za upis djece

PROTOKOL POSTUPANJA ZA RODITELJE U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE VIRUSOM COVID - 19 (do trenutka zavr¹etka mjera)

Odluka o nastavku rada DV Ro¾ica

Natjeèaj za radno mjesto ZDRAVSTVENI VODITELJ-MEDICINSKA SESTRA - 1 izvr¹itelj/ica na neodreðeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Obavijest roditeljima

Odluka o privremenom prestanku rada Djeèjeg vrtiæa "Ro¾ica"

Obavijest roditeljima - upisi u I. razred osnovne ¹kole

Izvje¹æe o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvje¹taji proraèuna, proraèunskih i izvanproraèunskih korisnika

Plan nabave 2020

Obavijest kandidatima natjeèaja

Odluka o obustavi postupka natjeèaja

Natjeèaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto STRUÈNI SURADNIK - 1 izvr¹itelja/ica na neodreðeno, puno radno vrijeme

Natjeèaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto SPREMAÈICA - 1 izvr¹itelj/ica na neodreðeno, nepuno radno vrijeme - 4 sata dnevno

Natjeèaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ - 5 izvr¹itelja/ica na neodreðeno, puno radno vrijeme

Natjeèaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto KUHAR - 1 izvr¹itelj/ica na neodreðeno, nepuno radno vrijeme - 4 sata dnevno

Natjeèaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto DOMAR/LO®AÈ - 1 izvr¹itelj/ica na neodreðeno, nepuno radno vrijeme - 4 sata dnevno

JAVNI-POZIV-ODGOJITELJ-struèno-osposobljavanje-za-rad-1.-21.10.2019

Godi¹nji plan i program rada djeèjeg vrtiæa Ro¾ica za godinu 2019/2020

Kurikulum djeèjeg vrtiæa Ro¾ica Veliko Trgovi¹æe za odgojno-obrazovnu godinu 2019/2020

Obavijest kandidatima natjeèaja

Godi¹nji izvje¹taj o radu DV Ro¾ica za period 2018/2019

Natjeèaj

NATJEÈAJ za zasnivanje radnog odnos za radno mjesto ZDRAVSTVENI VODITELJ-MEDICINSKA SESTRA - 1 izvr¹itelj/ica na neodreðeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Natjeèaj za odgojitelja

Natjeèaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PRED©KOLSKE DJECE - jedan (1) izvr¹itelj na neodreðeno puno radno vrijeme. Natjeèaj u prilogu:

Javni poziv - Upis u program pred¹kole

Obavijest dobavljacima DJECJEG VRTICA ROZICA o obvezi izdavanja e-racuna od 1. srpnja 2019.

Obavijest roditeljima podnositeljima zahtjeva za upis djece

Popis primljene djece po ¹iframa u nastavku:

Natjeèaj za odgojitelja

Natjeèaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PRED©KOLSKE DJECE - jedan (1) izvr¹itelj na neodreðeno puno radno vrijeme. Natjeèaj u prilogu:

Obrazac prijave

Plan nabave 2019.

Plan proraèuna 2019.

Godi¹nje izvje¹æe o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.2018

Godi¹nji izvje¹taj proraèunskih obrazaca za 2018. godinu_v 5.0.6.

Obavijest kandidatima natjeèaja

Natjeèaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PRED©KOLSKE DJECE - obavijest kandidatima natjeèaja

Natjeèaj za odgojitelja

Natjeèaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PRED©KOLSKE DJECE - jedan (1) izvr¹itelj na neodreðeno puno radno vrijeme. Natjeèaj u prilogu:

Obavijest roditeljima podnositeljima zahtjeva za upis djece

Obavje¹tavamo Vas da je na svojoj 8. sjednici Upravno vijeæe Djeèjeg vrtiæa Ro¾ica, odr¾anoj dana 07. lipnja 2018. g. donijelo Odluku o prijemu novih 16-ero djece u Djeèji vrtiæ Ro¾ica sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Djeèjeg vrtiæa Ro¾ica, Veliko Trgovi¹æe.

Popis primljene djece po ¹iframa:

038
008
021
019
015
004
012
024
030
031
032
014
025
027
033
029

Zahtjevi za upis djece u Djeèji vrtiæ Ro¾ica koji su ostali nerije¹eni, vodit æe se u evidenciji te u sluèaju ispisa odreðenog broja djece ili odustajanjem nekog od primljenih, rje¹avat æe se naknadno, sukladno procijenjenim prioritetima i odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Djeèjem vrtiæu Ro¾ica.

Roditeljski sastanak novoprimljene djece odr¾at æe se 09. kolovoza 2018. godine u Djeèjem vrtiæu Ro¾ica s poèetkom u 17.00 sati kada æe se potpisati i Ugovor izmeðu roditelja i DV Ro¾ica o meðusobnim pravima i obvezama.

S po¹tovanjem

RAVNATELJICA
Gordana Pavliniæ

Opro¹taj od pred¹kolaraca

I ove godine pred¹kolarci su se na zajednièkom dru¾enju s roditeljima i odgajateljima oprostili od vrtiæa i pred¹kole. Vrtiæevci su imali i popularni "prespavanac" pa je cijelu noæ vrtiæ bio samo njihov. Organiziran je i zavr¹ni izlet na imanje Contessa kod Jastrebarskog na kojemu je vrijeme stalo, a djeca su se sa svojim odgajateljicama za èas pretvorila u dvorske dame i vitezove. Generacijo 2017./18, ostat æete nam u sjeæanju zauvijek!

Mi ne poznajemo Grica i Greca

Prije odlaska u ¹kolu pred¹kolarci su sa svojim ne¹to mlaðim prijateljima posjetili mjesnu stomatolo¹ku ambulantu i pokazali svu svoju hrabrost i veliko znanje o bakterijama, zubima i naèinu na koji ih pravilno odr¾avati.

Poziv za struèno osposobljavanje

Poziv:

Zaposlili smo novu odgojiteljicu

Odluka:

Godi¹nji izvje¹taj za 2017. godinu

Godi¹nji financijski izvje¹taj 2017.

 

Na¹ Fa¹nik

Kao i svake godine, povorka polaznika vrtiæa Ro¾ica i uèenika O© Veliko Trgovi¹æe biti æe na sam Fa¹nik, u utorak 13.2. Kolona æe krenuti u 10.30 ispred osnovne ¹kole i krenuti prema centru opæine. I ove godine krafne donira pekara Horvat.

Proslavili smo prvih 9 godina Ro¾ice :-)

I ove godine trodnevnim dogaðanjima obilje¾ili smo Dan na¹eg vrtiæa.

Zapoèeli smo promocijom 8. broja èasopisa Hi¾ica, namijenjenog roditeljima i odgojiteljima koji je ove godine jo¹ bogatiji struènim èlancima i prikaza razlièite odgojne prakse. Slijedeæi dan, na sam roðendan vrtiæa, 2.2. bio je posveæen djeci kojoj je u goste stigao prijatelj Klaun Èupko i zabavio ih novom predstavom Mama, tata i ja. Istog dana, za roditelje, rodbinu i prijatelje djeca i odgajatelji pripremili su priredbu naziva Ti i ja - zajedno koja je odu¹evljeno nagraðena pljeskom u prepunoj dvorani Doma kulture.

®upanijski struèni skup, osmi po redu organiziran je 5. veljaèe u Spomen ¹koli Dr.Franjo Tuðman i okupio je 90-tak sudionika s podruèja Krapinsko-zagorske , ali i dijelom iz susjednih ¾upanija. Tema skupa bila je Povezivanje i razmjena primjera odgojne prakse razlièitih vrtiæa II.

Predavaèi na skupu bili su praktièari odgojitelji i struèni suradnici iz DV Ro¾ica, DV Bedekovèina, DV "Maslaèak" iz Zapre¹iæa, istoimenog vrtiæa iz Krapinskih Toplica, DV "Cekin" iz Slavonskog broda, te DV "Djeèja igra" iz Zagreba. Struèni skup je u svakom pogledu uèinila jo¹ znaèajnijim i dr.sc. Edita Slunjski s Filozofskog fakulteta koja je sudionicima govorila o oblicima profesionalnog uèenja i razvoja.

Prije poèetka radnog dijela sudionicima su se obratili: Gordana Pavliniæ, ravnateljica DV Ro¾ica, ¾upanijski proèelnik upravnog odjela za obrazovanje i kulturu, Ivan Lamot, naèelnik Opæine Veliko Trgovi¹æe, Robert Greblièki, te vi¹a savjetnica za pred¹kolski odgoj Andreja Siliæ.

Struèno usavr¹avanje u Ro¾ici

U provedbi Uèili¹ta Kvantum znanja zapoèela je edukacija CAR JUNIOR u trajanju od 3 modula.

Cilj radionica je predstaviti odgajateljima najnovije tehnike i metode rada s djecom iz podruèja neuroedukacije te razvoja predpisaèkih, predèitalaèkih i predmatematièkih vje¹tina.

Blagoslov kruha

Djeca iz vrtiæa i dio pred¹kolaca u pratnji svojih odgajatelja i roditelja posjetila su mjesnu crkvu i tradicionalno povodom Dana zahvalnosti za plodove zemlje ponijeli kruh na blagoslov. Doèekao nas je vlè. Josip Èulig koji je govorio o trudu ljudi da bi nastao kruh i o tome kako u svijetu jo¹ ima puno onih koji su kruha gladni. Nakon kratkog glazbenog programa djeca su poèa¹æena slatki¹ima.

Upisi u pred¹kolu

U DV Ro¾ica poèinju upisi u program pred¹kole za djecu roðenu od 1.4.2011. do 31.3.2012., a koja nisu obuhvaæena redovnim vrtiækim programom. Uz ovu informaciju objavljujemo i javni poziv u kojemu su podrobnije opisani uvjeti i tijek upisa.

Otvoreni natjeæaji za odgojitelja i ravnatelja D.V. Ro¾ica

Kliknite na ikonu za pregled dokumenta

natjeèaj za odgojitelja/icu

Natjeèaj za ravnatelja/icu

Priredba povodom Majèinog dana i Meðunarodnog dana obitelji

Odr¾ana je 11.05. u novoureðenom Domu kulture. Pred brojnom publikom, uz ostale izvoðaèe predstavile su se na¹e ro¾ice i polaznici pred¹kole

Starinske igre na igrali¹tu NK Zagorec

Predsjednik Udruge Sport line, ®eljko Hohnjec u suradnji s na¹im vrtiæem organizirao je 10.05. Starinske igre kojima je odu¹evio najstariju djecu vrtiæa i pred¹kolce. Bilo je tu potezanja konopa, no¹enje jaja u ¾lici, skakanja u vreæama, ali i nogometa, odbojke balonom napunjenim vodom i jo¹ kojeèega.

Vesela vriska, navijanje, pljesak i zahvala trenerima ®eljku i g.nu Pehu. Bilo je neopisivo lijepo i to æemo uskoro ponoviti jer su tjelesne aktivnosti djece na otvorenom neprocjenjive za njihovo zdravlje, kondiciju i imunitet, a zajednièko korisno dru¾enje temelj dobroj meðuvr¹njaèkoj socijalizaciji.  

Na¹e odgajateljice na meðunarodnoj konferenciji u Republici Sloveniji

U sklopu meðunarodnog projekta Say hello to the world na¹e odgajateljice Anita Jurina i Slaðana Ovèariæ, pojaèane mamom Natalijom Huiæ, prof. engleskog jezika sudjelovale su 21. travnja u radu meðunarodne konferencije u Rimskim Termama u Sloveniji, a referat ravnateljice Gordane Pavliniæ izi¹ao je u 3. Meðunarodnom zborniku referata pod nazivom Vrtiæ Ro¾ica-pro¹irena obitelj.

Nagrada ravnateljici

®upanijsku povelju na podruèju dru¹tvenih dhelatnosti, za dugogodi¹nji uspje¹ni rad s djecom i promociju ranog pred¹kolskog odgoja primila je na¹a ravnateljica Gordana Pavliniæ na sveèanosti povodom Dana ¾upanije.

Gordana Pavliniæ dobitnica ¾upanijske povelje

Zakljuèen je natjeèaj za kuhara/icu

Odluka o zapo¹ljavanju je u prilogu

Upis u vrtiæ

Objava je u prilogu

Tra¾imo kuhara/icu

U prilogu je objava s uvjetima:

Dajmo djeci korijene i krila

U djeèjem vrtiæu Ro¾ica, u Velikom Trgovi¹æu, uruèenjem tradicijskih drvenih igraèka, proizvedenih u Mariji Bistrici, nastavljen je u èetvrtak 23. veljaèe 2017. godine veliki hrvatski odgojno-obrazovni projekt Dajmo djeci korijene i krila, kojega zajedno provode Etnografski muzej iz Zagreba i Radio Kaj.

©irom Hrvatske, od Hrvatskog zagorja, Meðimurja, Podravine i Prigorja, preko Zagreba, Slavonskog Broda, Vukovara, Rijeke i Dubrovnika, zahvaljujuæi projektu Dajmo djeci korijene i krila, djeca se u vrtiæima upoznaju s dijelom hrvatske kulturne ba¹tine i hrvatskim tradicijskim vrijednostima. Igraèke je UNESCO uvrstio na reprezentativnu listu za¹tiæene kulturne ba¹tine, a djeèji vrtiæ Ro¾ica je 73. po redu u kojeg je stigao ovaj odgojno-obrazovni projekt. Projekt trajno podr¾avaju tvrtke Narodne novine i Janaf, ali i jedinice lokalne samouprave na svom podruèju. Podjelu u Velikom Trgovi¹æu omoguæila je Krapinsko-zagorska ¾upanija. Tradicijske drvene igraèke ravnateljici DV-a Ro¾ica Gordani Pavliniæ, zajedno su uruèili ¾upan Krapinsko-zagorske ¾upanije ®eljko Kolar i naèelnik Opæine Veliko Trgovi¹æe Robert Greblièki, a na sveèanosti je bila i zamjenica ¾upana Jasna Petek.
Vi¹e fotografija u galeriji:

Ro¾ica obilje¾ila 8. roðendan

Djeèji vrtiæ Ro¾ica obilje¾io je svoj osmi roðendan nizom zanimljivih dogaðanja za djecu, roditelje i struène suradnike.

01.02. u galeriji Spmen ¹kole "Dr.Franjo Tuðman" odr¾ana je promocija 7. broja èasopisa Hi¾ica koji je ove godine okupio veliki broj sustruènjaka koji su u svojim prilozima pisali o teoriji i praksi ranog i pred¹kolskog odgoja.

02.veljaèe, na sam Dan vrtiæa djeca su poèa¹æena prekrasnim mjuziklom Tko sam, ¹to sam "produkcije Z" iz Splita. Istog dana naveèer odr¾ana je sveèana priredba kojoj je nazoèilo vi¹e od 200 djece roditelja, prijatelja, rodbine, mje¹tana, uzvanika. Mjuzikl Z na¹ega brega bio je doista velièanstven i odu¹evio je sve prisutne koji su s djecom zapjevali novu "himnu" na¹eg mjesta: Z brega se vidi tvoje i moje dvori¹æe, vidi se cielo Velko Trgovi¹æe. ©estogodi¹nja voditeljica programa, Ana Siroèiæ odlièno je najavljivala sve izvoðaèe iz vrtiæa, pred¹kole i male grupe engleza, a na kraju kao poklon-bombon nastupio je mali klaun Viktor Kolmar.

Dan kasnije, 03.02. ponovno u spomen ¹koli odr¾an je veliki 7. po redu ¾upanijski struèni skup u organizaciji DV Ro¾ica, i ove godine uz potporu ®upanije Krapinsko-zagorske. Èinjenica da je tema skupa koji je bio posveèena razmjeni iskustva odgojne prakse razlèièitih djeèjih vrtiæa , te da je skup okupio sudionike i predavaèe iz èak 5 ¾upanija i grada Zagreba zapravo govori da je to bio meðu¾upanijski struèni susret. Odlièna organizacija, predavaèi i kasniji obilazak vrtiæa s domjenkom odu¹evio je sve okupljene meðu kojima su bili i predsjednica ¾upanijske skup¹tine gða. Vlasta Hubicki, do¾upanica gða Jasna Petek i na¹ naèelnik Robert Greblièki koji je u sva tri dana bio nazoèan na obilje¾avanju Dana vrtiæa ¹to govori o njegovom interesu i podr¹ci ranom i pred¹kolskom odgoju u na¹oj opæini.
Vi¹e fotografija u galeriji:

Evo, to je novog!

Logo vrtiæa iskori¹ten je u promociju vrtiæa Ro¾ica na razlièite naèine: radnu odjeæu, ¹alice za zaposlene i novu prekrasnu zastavu.

Èestitka klauna Èupka za Roðendan vrtiæa (fotka). Hvala prijatelju Zdravku Valentinu!

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

U prilogu dostavljam odluku Upravnog vijeæa o zasnivanju radnog odnosa prema natjeèaju za radno mjesto odgojitelj/ica pred¹kolske djece:

Natjeèaj za radno mjesto

Objavljujemo natjeèaj za odgojitelja/icu na odreðeno puno radno vrijeme:

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

U prilogu dostavljam odluku Upravnog vijeæa o zasnivanju radnog odnosa prema natjeèaju za radno mjesto odgojitelj/ica pred¹kolske djece:

Natjeèaj za radno mjesto

Objavljujemo natjeèaj za odgojitelja/icu na odreðeno puno radno vrijeme:

Torta tete D¾eni

... petak je i po nièemu poseban dan. Vani je maglovito i jedva èekamo poèetak vikenda. Zato nam je teta D¾eni osladila svima dan napraviv¹i za u¾inu èak èetiri torte. Djeca su bila ba¹ sretna.

Veæ su pitali
- "Tko danas slavi roðendan?"
i iznenadili su se kad im je reèeno
- "Nitko. Teta D¾eni vas je htjela razveseliti!"
I to je to... lijepi kraj radnog tjedna :-)

Napokon logoped i za djecu s podruèja opæine Velikom trgovi¹æe

Sporazumom izmeðu opæine Veliko Trgovi¹æe i grada Klanjca , a preko Udruge "Korak po korak do zdravlja", zaposlen je logoped za podruèje ove dvije jedinice lokalne samouprave. Sjedi¹te , odnosno logopedski kabinet nalazi se u Domu zdravlja Klanjec, Trg Mira 11, a roditelji s podruèja na¹e opæine mogu koristiti usluge logopeda u slijedeæem vremenu:
- ponedjeljak, srijeda, petak - od 08.00 do 16.00
- utorak i èetv rtak - od 11.00 do 19.00

Po potrebi i dogovoru æe logoped dolaziti u DV Ro¾ica i O© Veliko Trgovi¹æe, o èemu æemo vas obavje¹tavati i putem ove stranice...

Logoped je Tomislava Strsoglavec, dipl.logoped, a kontakt telefon je: 099/765 39 43

Javni poziv

Javni poziv za dostavu prijava za struèno osposobljavanje odgojitelja pred¹kolskog odgoja

Javni poziv za dostavu prijava:

Obrazac s uvjetima zapo¹ljavanja:

Odluka upravnog vijeæa

Likovna suradnja meðu vrtiæima

U novoj sobi na katu vrtiæa sunce nam je blje¹talo cijelo poslijepodne. Od svih moguæih rje¹enja do¹li smo na ideju da velike staklene povr¹ine osvje¾imo djeèjim crte¾ima. Kako smo imali priliku vidjeti prekrasne vitraje koje su oslikala djeca iz DV Vara¾din uz mentorstvo odgajateljice Tatjane, crte¾i su prenijeti na foliju i nastala je prekrasna staklena povr¹ina koja uz vitraje, ima i crte¾e èipke na¹ih biv¹ih polaznika Tina i Jana.

Ureðenje djeèjeg igrali¹taNa Pregradskim berbarijama

I ove godina na¹a najstarija djeca sudjeluju na Pregradskim berbarijama na kojima se uz smijeh i igru dru¾e djeca iz zagorskih vrtiæa veæ 18 -tu godinu. U ovim igrama svi su pobjednici i dobitnici poklona i priznanja, a najveæa im je nagrada vesela atmosfera koja vlada na ovoj manifestaciji.

Natjeèaj za radno mjesto

Tra¾imo dva djelatnika - odgojitelja/ice - za rad u Djeèjem vrtiæu Ro¾ica:

Upis u program Pred¹kole

UPIS U PROGRAM PRED©KOLE ZA ©KOLSKU GODINU 2016./2017.

Djeèji vrtiæ Ro¾ica æe u svojim prostorima provodit upise djece roðene od 01.04.2010. do 31.03.2011. godine u program pred¹kole za odgojno-obrazovnu 2016./2017. godinu. Upisi æe zapoèeti 05. rujna i trajati do 23.rujna 2016. godine sve dane osim vikenda u vremenu od 08. do 12.00 sati. Roditelji trebaju na upis ponijeti slijedeæe dokumente:

- presliku rodnog lista djeteta (na kojem pi¹e OIB)

- potvrdu lijeènika o zdravstvenom stanju djeteta

- presliku osobnih iskaznica oba roditelja

U vrtiæu æe roditelji popuniti obrazac vezano za osnovne podatke o obitelji, te podacima o razvojnom statusu djeteta, a isti mogu skinuti na stranici Roditeljski kutak:

Program pred¹kole je obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu ¹kolu. Program pred¹kole za djecu koja pohaðaju vrtiæ je integriran u redoviti program. Roditeljski sastanak za polaznike pred¹kole odr¾at æe se u srijedu, 28. rujna 2016. u prostoru djeèjeg vrtiæa Ro¾ica s poèetkom u 17.00 sati.

Ureðenje igrali¹ta (parka) vrtiæa

Ureðenje djeèjeg igrali¹taU suradnji s Opæinom Veliko Trgovi¹æe i tvrtkom Trgo-kom ureðen je, zapravo iznova napravljen novi pje¹èanik za djecu, postavili smo stabilnu tendu koja djecu ¹titi od UV zraka, detaljno oprali sve staklene povr¹ine na terasama, a djelatnici spomenute komunalne tvrtke zajedno s djelatnicima na "javnim radovima" redovito ureðuju travnate povr¹ine i okoli¹ vrtiæa, kao uostalom i cijelo mjesto.

Upisi nove djece

Do sad najveæi broj djece prijavljene za upis u DV Ro¾ica rezultirao je na ¾alost s prijemom tek 13-ro djece, od ukupno 28 dostavljenih molbi. To je najbolji pokazatelj potrebe za daljnjim pro¹irenjem kapaciteta vrtiæa, izgradnjom nove "kuæice" s moguæno¹æu otvaranja najmanje dvije nove odgojno-obrazovne skupine.

Vjerujemo da su to prepoznali i predstavnici na¹eg Osnivaèa u Opæini Veliko Trgovi¹æe. Svi roditelji koji su podnijeli molbu obavje¹teni su o rezultatima, a one roditelje èija djeca nisu ovog puta "primljena",iz vrtiæa pozivaju da ostave svu dokumentaciju, jer je moguæe da doðe do "oslobaðanja" nekog mjesta, a potom se odmah upisuje novo dijete s popisa "na èekanju".

Popis primljene djece:

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu odr¾at æe se 10. kolovoza u 18.00 sati u prostoru vrtiæa gdje æe se potpisati ugovor o meðusobnim pravima i obvezama vrtiæa i roditelja-korisnika usluga, a roditeljima podijeliti uputnica za obavljanje lijeènièkog pregleda djece.

 

Kaj je bilo novog? - Arhiva dogaðanja 2016.


malo dijete - Veliki genijalac - Vrtièke aktivnosti - Vrtiæki programi - Obiteljski kutiæ - upis u vrtiæ - O na¹em osoblju - Galerija fotografija

Mediji o Ro¾ici - Novosti iz djeèjeg vrtiæa - O vrtiæu Ro¾ica - Kontaktirajte nas - Naslovnica

Web stranice djeèjeg vrtiæa Ro¾ica iz Velikog Trgovi¹æa napravljene su poèetkom 2010. godine u duhu dobre volje.
A tu imamo i odluku o ustrojavanju kataloga informacija na¹eg vrtiæa.
Tekstovi i fotografije intelektualno su vlasni¹tvo vrtiæa, ako nismo naveli drugi izvor. Izrada web stranica